Jump to content

endrju

Użytkownik
 • Content Count

  154
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About endrju

 • Rank
  Praktyk

Kontakt

 • Strona WWW
  http://Yonita.com
 1. endrju

  Raport NASK Q4 2011

  Dla precyzji: spadek o 8.73% lub 0.87 p.p.
 2. Wspomniane paragrafy dotyczą zabezpieczenia samych roszczeń, a nie uprawomocnionych wyroków - to jest tam dokładnie napisane. Przykładowo, były zabezpieczenia w postaci np. zajęcia nakładu książki, chociaż sprawa o ochronę dóbr dopiero sie rozpoczynała. Dokładnie jak w ACTA. Z ACTA ma to tyle wspólnego, że przytoczone przez Daniela cytaty z Art. 12 istnieją w Polskim prawie od roku 1964 i protestowanie przeciwko nim teraz jest całkowicie niezrozumiałe. Myślę, że gdyby ludzie przeczytali ISTNIEJĄCE w Polsce ustawy to byś się za włosy chwycili i wyszli na ulice protestować. Ba, wystarczy przeczytać dowolną umowę (regulamin) z Banku - aż dziw, że protestujący przeciwko ACTA nie wychodzą na ulicę domagając się zniesienia wyjątkowych przywilejów np. banków. Przecież banki mogą prowadzić egzekucję bez rozprawy. ACTA przy prawach banków to malutki pikuś. Protestować przeciwko ACTA należy (chociażby wspomniany przez Ciebie zapis w jednym z ostatnich postów), ale trzeba to robić rozsądnie. I tyle z mojej strony.
 3. Art 12 ACTA: Obawiam się, że nie masz racji co do zabezpieczenia. Właśnie chodzi o zabezpieczenie przed zapadnięciem wyroku według KPC. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. Dlatego uważam, że nie ma co spierać sie o zapisy (jak Art. 12 ust. 2), gdzie sprawa jest już w naszych przepisach, stąd akcja na FB w tym zakresie jest bezcelowa. Art 27 ACTA: Oczywiście są inne zapisy ACTA, jak wspomniane przez Ciebie art 27 ustęp 4, gdzie można (i należy) mieć pretensje do rządu, o chęć wyrażnienia bezkrytycznej zgody.
 4. Hej, hej, nie zmieniaj tematu. Pytanie było konkretne - czemu uważasz, że zapisy KPC art 735 i pokrewne są nieaktualne i "wiszą"? Ja nie pytałem o ACTA, bo też uważam, że jest to złe rozwiązanie. Pytałem, czemu uważasz, że akurat te zapisy o "środkach tymczasowych", które pokazałeś na obrazku, są złe i że twierdzisz, że "Takie prawo, czy raczej bezprawie, chce nam zafundować rząd i UE", skoro takie prawo ISTNIEJE w Polsce i w wielu krajach od dziesiątek lat?
 5. Daniel, dałeś się wpuścić, i teraz szukasz argumentów na siłę. Na jakiej podstawie uważasz, że zapisy art. 735 KPC nie są wykorzystywane i sobie "wiszą". Dasz jakiś przykład? Na marginesie dodam, że podobne zapisy sa na całym świecie. Przecież większość kodeksów w Polsce jest jedynie drobną modyfikacją zapisów z lat przed 1989 (no może z wyjtkątkiem KSH). Co, mamy usunąć paragrafy o morderstwie tylko dlatego, że wprowadzono je za komuny?
 6. Jakie bezprawie. To akurat funkcjonuje już w naszym prawie od bardzo dawna w KPC i jakoś nie ma protestów na ulicach o art. 735 i pokrewne. Dodam, że zapis pojawił się w 1964 roku, za rządów Cyrankiewicza. Brzmienie z 1964 roku: http://www.informacjaprawnicza.pl/Document/Oryginal/25703/ Jego obecne brzmienie: Art. 7301. § 1.Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. § 2.Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. § 3.Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględni interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Art. 731.Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Art. 732.Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte z urzędu - także z urzędu. Art. 733.Udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni. Art. 734. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów - sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji. Art. 735. § 1.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2.W sprawie, którą rozpoznaje sąd w składzie trzyosobowym, w przypadku niecierpiącym zwłoki postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być wydane przez sąd w składzie jednego sędziego. Art. 736. § 1.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; 2) uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. § 2.Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. § 3.Wskazana w § 1 suma zabezpieczenia nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także przewidywane koszty postępowania. § 4.Jeżeli w ramach zabezpieczenia obowiązany składa sumę zabezpieczenia, sumę tę umieszcza się na rachunku depozytowym sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepis art. 752 stosuje się odpowiednio. Art. 737.Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Art. 738.Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie. W razie stwierdzenia, że wniosek nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 736, przewodniczący zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupełnienia. Art. 739. § 1.Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sąd może uzależnić od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej będzie przysługiwało obowiązanemu pierwszeństwo zaspokojenia przed innymi należnościami zaraz po kosztach egzekucyjnych. § 2.Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy uprawnionym jest Skarb Państwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, o rentę, a także należności pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w części nieprzekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Art. 740. § 1.Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wykonaniu przez organ egzekucyjny, sąd doręcza tylko uprawnionemu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Doręczenia obowiązanemu dokonuje organ egzekucyjny równocześnie z przystąpieniem do wykonania postanowienia. § 2.W wypadkach objętych § 1 obowiązanemu nie doręcza się również zażalenia uprawnionego ani postanowienia sądu drugiej instancji rozstrzygającego o tym zażaleniu. § 3.Jeżeli ustanowiono jako zabezpieczenie zarząd nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego, doręczenia obowiązanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dokonuje zarządca ustanowiony przez sąd. Jeżeli obowiązany odmawia przyjęcia postanowienia albo gdy zarządca jest wprowadzony w zarząd przez komornika, doręczenia postanowienia o zabezpieczeniu dokonuje komornik. Art. 741.Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie.
 7. Ooooo. Ja nie trafiłem na malware na aznews, ale sprawa do zbadania przez admina azetkowego.
 8. O ACTA na AZnews Czy należy rozumieć, że AZ.pl przyłącza się do walki z ACTA, tudzież SOPA i PIPA?
 9. Jeśli mówimy o UDRP to takie działanie będzie na 100% uznane, za działanie w złej wierze. Tutaj jest artykuł na AZnews, gdzie możesz przeczytać o orzeczeniach w sprawie gTLD, gdzie takie przekierowanie jest traktowane jako działanie w złej wierze.
 10. Czy wykorzystanie "Whois privacy" obarczone jest ryzykiem? @ AZnews
 11. O czwartej konferencji domenowej rejestrów i rejestratorów z Europy środkowej i wschodniej organizowanej przez rejestr rosyjski (Nowy Sad, Serbia): http://aznews.pl/2011/09/najwieksze-spotka...ej-i-wschodniej
 12. endrju

  Az.pl

  +dodanie newslettera gdzie wysyłane byłyby informacje o nowych wystawionych domenach w okresie od ostatniego newslettera np. wysyłka w pon, środy i piątki.
 13. endrju

  rama.pl i lumix.pl

  PR-owo na sprawie jak widać z artykułu najwięcej zyskał... HOME przekaz jest mniej więcej taki - Unilever dał ciała, ale Home wie jak do tego nie dopuścić.
 14. endrju

  Az.pl

  W sumie mogli dobrać lepsze zdjęcia tejże pani Swoją drogą w Szczecinie widać preferują brunetki, albo to walka na kobiety między Home i AZ Na poważnie to imho pomysł z giełdą fajny, chciaż giełd domen zaczyna przybywać szybciej niż klientów...
 15. O środowisku domenowym w Polsce, konieczności jego samo-integracji, oraz o Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Domenowych: Divide et impera
×