Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/09/20 in all areas

  1. 1 point
    Pytania techniczne dotyczące opłaty karnej. Dlaczego opłata karna nie jest dzielona pomiędzy AM a zrobionego w jajo? Czy opłaty karne są sumowane czy jest jedna oplata 200 zł netto za np. 3 przypadki niewywiązania się z transakcji? Czemu po opłaceniu opląty karnej rośnie ranking delikwenta?
×